1. Home
 2. /
 3. Tin tức
 4. /
 5. [ Cập Nhật] Mẫu...

[ Cập Nhật] Mẫu hợp đồng vệ sinh nhà cửa mới nhất 2023

mẫu hợp đồng vệ sinh nhà cửa

Hợp đồng vệ sinh nhà cửa là một hình thức hợp đồng cung cấp các dịch vụ hàng ngày, không thực hiện thường xuyên hoặc liên tục, nhưng lại được sắp xếp trước theo kế hoạch và lịch trình được thỏa thuận. Xem ngay mẫu hợp đồng vệ sinh nhà cửa dưới bài viết này.

Mẫu hợp đồng vệ sinh nhà cửa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỆ SINH NHÀ CỬA

Số: …/2020/HDDV

 • Căn cứ theo quy định bộ luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
 • Căn cứ theo Bộ luật Lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
 • Căn cứ theo thỏa thuận các bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, Tại ………………………………………………., chúng tôi gồm các bên:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ – BÊN A:

……………………………………………………………

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD:

cấp ngày …………………………………….tại ……………………………………..

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………..  

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ – BÊN B: ……………………………………………………………

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ………………………………………………………………………………………………

cấp ngày …………………………………….tại …………………………………………

Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

Cả hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng vệ sinh nhà cửa, với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Hai bên đồng ý rằng bên B sẽ thực hiện dịch vụ vệ sinh nhà cửa (được gọi dưới tên “Dịch Vụ”) cho bên A với các chi tiết cụ thể như sau:

 • Địa điểm làm việc: …
 • Ngày làm việc: …
 • Thời gian làm việc: Từ . . . . . đến . . . . .

Điều 2. Phạm vi công việc

Bên B thực hiện các công việc sau đây hàng ngày:

 • Vệ sinh toàn bộ ngôi nhà.

Điều 3. Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực trong vòng… tháng kể từ ngày ký hợp đồng của các bên.

Hợp đồng có thể được gia hạn bằng văn bản thỏa thuận của các bên ít nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày hết hạn hoặc hết thời gian gia hạn.

Sau khi hết thời hạn hợp đồng, trong trường hợp bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B đồng ý tiếp tục cung cấp dịch vụ, thì các bên sẽ thỏa thuận và ký kết hợp đồng mới.

Điều 4. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

4.1. Phí dịch vụ

 • Các bên thống nhất phí dịch vụ là … đồng/tháng (Bằng chữ: …)
 • Phí dịch vụ bao gồm: chi phí nhân sự, chi phí máy móc, công cụ, dụng cụ và hóa chất tẩy rửa.
 • Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT.

4.2. Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho bên B hàng tháng bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của bên B.

Tên tài khoản:…………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………………………………………………………………………………….

Ngân hàng:……………………………………………………………………………………………….

Chi nhánh:………………………………………………………………………………………………..

Bên B sẽ chuyển hồ sơ thanh toán đến bên A vào ngày 05 hàng tháng.

Số tiền dịch vụ hàng tháng sẽ được bên A thanh toán cho bên B trong khoảng thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Tạo điều kiện cho bên B thực hiện dịch vụ vệ sinh theo lịch đã quy định tại Điều 1.
 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của hợp đồng này.
 • Thông báo cho bên B về thời gian nghỉ lễ dài ngày để bên B có thể lên kế hoạch dọn dẹp.
 • Cung cấp điện, nước cho bên B thực hiện dịch vụ tại các địa điểm đã được chỉ định tại Điều 1 của Hợp đồng và cung cấp một diện tích nhỏ để bên B sử dụng làm kho chứa thiết bị, dụng cụ phục vụ công việc.
 • Thông báo bằng văn bản cho bên B trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi nếu bên A thay đổi thời gian hoặc địa điểm làm việc.
 • Phản ánh kịp thời cho bên B về những vấn đề tồn đọng trong quá trình thực hiện dịch vụ hoặc bất kỳ vấn đề nào do lỗi của nhân viên của bên B.
 • Tuân thủ các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Chịu mọi chi phí liên quan đến việc dọn dẹp vệ sinh và chi phí di chuyển đến địa điểm dọn dẹp.
 • Lên lịch dọn dẹp vệ sinh và gửi cho bên A trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng.
 • Không được phép mang bất kỳ tài liệu, giấy tờ hoặc tài sản nào ra khỏi vị trí mà bên A đã sắp xếp mà chưa có sự cho phép của bên A.
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh theo lịch đã đăng ký với bên A.
 • Tuân thủ nội quy và quy định của bên A, không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tòa nhà và không làm ảnh hưởng đến công việc của bên A hoặc bên thứ ba.
 • Bảo đảm và chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị cho các thiệt hại, hư hỏng thiết bị, tài sản (nếu có) và rủi ro về an toàn do sự thiếu cẩn trọng hoặc thao tác không đúng trong quá trình thực hiện công việc, khi có căn cứ rõ ràng và biên bản xác nhận sự việc được chứng kiến bởi cả hai bên. Các hóa chất làm sạch của bên B phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản và môi trường làm việc của bên A.
 • Cam kết tuyệt đối tuân thủ và chịu trách nhiệm đối với tất cả các quy định của bên A về an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và bảo mật thông tin mà bên B đã biết.
 • Tuân thủ các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng

Các bên đồng ý về việc chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp sau:

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác.
 • Theo thỏa thuận của các bên.
 • Trong trường hợp bên B không thực hiện việc dọn dẹp cho bên A sau 05 ngày (không có thông báo trước), bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng. Trong tình huống này, bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 5% giá trị của Hợp đồng.
 • Tương tự, nếu bên A chậm thanh toán tiền cho bên B sau 05 ngày (không có thông báo trước), bên B có quyền chấm dứt đơn phương thực hiện Hợp đồng. Trong trường hợp này, bên A phải chịu một khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 5% giá trị của Hợp đồng.

Điều 8. Sự kiện bất khả kháng

 • Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những sự chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện như cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai hoặc các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (gọi chung là “Các Sự Kiện Bất Khả Kháng”).
 • Bên bị ảnh hưởng bởi các các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày Các Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của bên bị ảnh hưởng.
 • Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá năm (05) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia.
 • Bên thực hiện việc đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng 

 • Trong tình huống một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên kia, bên chấm dứt Hợp Đồng sẽ phải chịu mức phạt là 8% tổng giá trị hợp đồng. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm các điều khoản của hợp đồng, mức phạt áp dụng sẽ là 5% tổng giá trị hợp đồng.
 • Hai bên sẽ không bị xem là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Các bên cam kết tuân thủ các điều khoản đã được ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh tranh chấp các bên sẽ cố gắng giải quyết bằng phương thức thương lượng và đàm phán. Trong trường hợp một bên hoặc tất cả các bên không thể tự thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 11. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A

Đại diện bên B

Tải mẫu hợp đồng vệ sinh nhà cửa

Tải ngay mẫu hợp đồng vệ sinh nhà cửa: Tại đây 

Đây cũng là mẫu hợp đồng vệ sinh nhà cửaGFC CLEAN – Công ty chuyên thuê người dọn vệ sinh nhà thường dùng để làm việc với khách hàng và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho 2 bên. Ngay khi bạn cần tư vấn chi tiết về dịch vụ, hãy liên hệ hotline 1900 3014 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Phục vụ 24/7, chi tiết xin liên hệ để được tư vấn:

1900 3014

Hoặc quý khách có thể gửi thông tin cho chúng tôi.